ترانسمیتر ORP

دستگاه كنترل ORP 

مدل 73A CNT906      

اندازه گيريهاي پتانسيل اكسايش وكاهشORP))جزومعمولترين روشهاي الكتروشيمياي است كه براي سنجش  مقدارفعاليت يونهاوتعيين خواص كاهنده يا اكسنده محلولهابه كارمي رود.اين اندازه گيري ازجهاتي اندازه گيريPH شباهت داردبا اين تفاوت كه به جاي الكترود شيشه حساس به Hازالكترودهاي فلزي,پلاتين نقره’و..به همراه يك الكترودمرجع استفاده مي شود.همچنين الكترودمركب پلاتين-كالومل يا(پلاتين Ag/AgCIازنوعoN-LINE بيشترين استفاده دردستگاههايORPراداشته درمواردخاص نيزالكترودهاي كروم’سيانيد…به كارميروند.اختلاف پتانسيل اين الكترودهابا دقت مناسب برروي نمايشگردستگاه نشان داده مي شود.درصورت افزايش يا كاهش پتانسيل نسبت به حدودتعيين شده (MAX و MIN)فرمانهائي براي افزايش موادشيميائي مورد نظرصادرمي گردد.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت زاگ شیمی (سال ١٣٩۶) محفوظ می باشد