کنترلرCNT906) ORP)

دستگاه كنترل ORP 

  مدل 73A CNT906

اندازه گيريهاي پتانسيل اكسايش وكاهش(ORP)جزومعمولترين روشهاي الكتروشيمياي است كه براي سنجش مقدارفعاليت يونهاوتعيين خواص كاهنده يا اكسنده محلولهابه كارمي رود.اين اندازه گيري ازجهاتي اندازه گيريPH شباهت داردبا اين تفاوت كه به جاي الكترود شيشه حساس به Hازالكترودهاي فلزي,پلاتين نقره’و.. به همراه يك الكترودمرجع استفاده مي شود.همچنين الكترودمركب پلاتين-كالومل يا(پلاتين Ag/AgCIازنوعoN-LINE بيشترين استفاده دردستگاههايORP را داشته درمواردخاص نيزالكترودهاي كروم’سيانيد…به كارميروند.اختلاف پتانسيل اين الكترودهابا دقت مناسب برروي نمايشگردستگاه نشان داده مي شود.درصورت افزايش يا كاهش پتانسيل نسبت به حدودتعيين شده

(MAX و MIN)فرمانهائي براي افزايش موادشيميائي مورد نظرصادرمي گردد.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت زاگ شیمی (سال ١٣٩۶) محفوظ می باشد