کنترلرCNT906)PH)

اندازه گيري pH يكي از تكنيك هاي متداول تجزيه است كه براي تعيين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه بكار مي رود . اين كميت به صورتLog[H+] =pH اسيدي و معمولاً درمحدوده 0 تا 14 تعريف ميشود . سنجش pH با استفاده از معرف هاي رنگي اسيد و باز (به صورت كاغذ يا محلول با مقياس رنگي) و يا به روش پتانسيومتري (با استفاده از الكترود شيشه )انجام مي گيرد. اين روش كه در بيشتر دستگاههاي  pHمتر امروزي بكار مي رود ، سرعت و دقت بيشتري دارد و اساس آن استفاده از يك الكترود انتخابگر يوني (Ion Selective) ويژه موسوم به الكترود  شيشه است . در اين الكترود يك غشاء شيشه اي با تركيب خاصي استفاده مي شود كه فقط نسبت به تعداد يونهاي +Hحساس است . در تصفيه بيو لوژيكي پسابها شرايط اسيدي يا قليايي بودن مخلوطهاي مايع تا ثيرات اساسي بر روي فعاليت ميكروارگانيسم ها دارد . بنابراين كنترل pH به صورت On – Line و پيوسته مورد نياز است . به علاوه  در فرآيندهاي مختلف تهيه آب آشاميدني نمايش و كنترل دقيق pH  ضروري مي باشد .


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت زاگ شیمی (سال ١٣٩۶) محفوظ می باشد