کولومتر


◄ نمايشگر ديجيتال جداگانه براي پتانسيل ازصفر تا 19/99 ولت تفكيك 0/01 ولت صحت يك درصد. 
◄ نمايشگر ديجيتال جداگانه براي جريان ,ازصفر تا 1/999 آمپربا تفكيك يك ميلي آمپرو صحت يك درصد.
نمايشگرديجيتال جداگانه براي نمايش مقداربارالكتريكي جابجا شده ( Idt ) تا 1999 كولن وتفكيك يك كولن
امكان كاردرپتانسيل ثابت كنترل شده(نسبت به الكترود مرجع يا كاتد)باتنظيم پيوسته پتا نسيل از0 تا 19/99 ولت .
امكان كار در پتانسيل ثا بت كنترل شده با تنظيم پيوسته جريان از صفر تا 1/999 آمپر .
تنظيم جداگانه جريان و پتانسيل به كمك پتانسيومترهاي دقيق 10 دور و دقت 0/25 ± درصد .
پايانه خروجي براي الكترودهاي كاتد ، آند و مرجع .
توانايي كار با دو الكترود (بدون مرجع ) و سه الكترود (با مرجع جداگانه ) .
برق ورودي 30± 220 ولت ، 50 هرتز ، 0/5 آمپر . 
حفاظت شده در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار و مجهز به سيستم خنك كننده الكترونيكي. 
 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت زاگ شیمی (سال ١٣٩۶) محفوظ می باشد